Algemeen mediagedrag

Wat kun je zeggen over mediagedrag van de huidige bevolking in Nederland? Wat is er veranderd en welke veranderingen zijn te verwachten? Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar in 2004 onderzoek naar.1 Een korte samenvatting:

De afgelopen 25 jaar hebben zich vier sociaal-structurele veranderingen voorgedaan:

  1. Demografische veranderingen —> groei van de bevolking, vergrijzing en vestigingsoverschot (= meer immigranten dan emigranten)
  2. Onderwijsexpansie —> gemiddeld opleidingsniveau stijgt, vrouwen zijn gelijkwaardig.
  3. Groeiende tijdsdruk —> groter aandeel van de bevolking combineert betaald werk en huishouden; dus steeds meer druk bezette personen.
  4. Welvaartsgroei —> minder vrije tijd, maar meer geld te besteden; kapitaalintensiteit per uur vrije tijd verdubbelt. (o.a. door consumentenelectronica)

Als gevolg van deze vier veranderingen ontstaan volgens Schnabel (2000) vijf sociaal-culturele ontwikkelingen, samengevat in de 5 i's:

  1. Individualisering —> proces van verminderde afhankelijkheid van het individu van een of enkele personen in zijn directe omgeving en van toenemende vrijheid van keuze met betrekking tot de inrichting van het eigen leven.
  2. Informalisering —> minder hiërarchie, meer gelijkheid, losser worden van omgangsvormen, deïnstitutionalisering van organisaties.
  3. Informatisering —> opmars van informatie- en communicatietechnologie in huis, op het werk en in het onderwijs.
  4. Internationalisering —> Steeds meer zijn gebeurtenissen in Nederland afhankelijk van gebeurtenissen en beslissingen op grotere schaal. De betekenis van grenzen en afstanden neemt af. De wereld wordt gevoelsmatig kleiner, niet alleen door fysieke verplaatsing, maar ook via media en ict.
  5. Intensivering —> Beleving en ervaring staat steeds meer centraal.

Maar wat zijn de mogelijke gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor het mediagebruik?

(nog invullen)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.